خط مشی سیستم مدیریت

اشتراک با دیگران:

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و بهداشت محیط

شرکت فنی و مهندسی تصفیه گستر جنوب ، بر این باور است که توانمندی در جلب و ارتقای سطح رضایت تمامی طرف¬های ذینفع، از طریق برآوردن الزامات قراردادی و قانونی مورد نظر ایشان، ضامن بقا و موفقیت گروه می باشد.در همین راستا و به منظور بهره¬گیری از سیستم های جدید مدیریتی، گروه اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نموده و از تمامی کارکنان خود انتظار دارد تا ضمن پایبندی به خط مشی گروه ، بهبود رضایت کارفرمایان و تمامی طرف¬های ذینفع و همچنین ترفیع اعتبار حرفه¬ای گروه را با انطباق کامل عملکرد خود بر موازین سیستم مذکور، درکانون توجه قرار داده و با مشارکت فعال خود دوام و بهبود مستمر نظام های مدیریتی مذکور را تضمین نماید.

در همين راستا مديريت این شرکت خود را متعهد به رعايت و اجراي نظام مديريت HSE و سرپرستان و ناظران مسئول اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ مثبت HSE در خود و زير مجموعه شان مي باشند و تمامي كاركنان ملزم به مشاركت در اجراي برنامه هاي HSE كه شامل تبعيت كامل از تمامي قوانين و دستورالعمل های ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كارها بصورت مسئولانه مي باشند.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!