زمان تعویض ممبران صنعتی

اشتراک با دیگران:

تعویض به موقع ممبران منجر به افزایش طول عمر ممبران و کاهش هزینه ها میگردد

یکی از مهمترین دلایل افت عملکرد در ممبران های اولیه دستگاه می تواند به دلیل وجود گرفتگی (Fouling) ناشی از ذرات معلق موجود در آب خام ورودی باشد.گرفتگی (Fouling) شدید، متداولترین دلیل کاهش عمر ممبران است. زمانی گرفتگی ممبران، "شدید" محسوب می شود که افت فشار آب تغلیظ شده (Concentrate) نسبت به آب خام (Feed) بیش از 15% افزایش و یا دبی نرمالیزه شده آب تصفیه شده (Permeate) بیش از 15% کاهش پیدا کند.افزایش هدایت الکتریکی آب تولیدی معمولاً یکی از نشانه هایی است که احتمال نیاز به تعویض ممبران ها را زیاد می کند. اما قبل از اقدام برای تعویض همه ممبران ها، بهتراست تا میزان هدایت الکتریکی در هر پرشر وسل را اندازه گیری کرد. در برخی موارد، ممکن است تعویض تعداد محدودی ازممبرانها در یک بخش بنابراین در صورت مشاهده افزایش عبور نمک از ممبران های دستگاه، توصیه می شود که هدایت الکتریکی آب در خروجی هر پرشر وسل بصورت جداگانه بررسی شود تا ضمن شناسایی منطقه مشکل دار، تنها نسبت به تعویض ممبرانهای همان پرشر وسل ها اقدام شود. در صورت ایجاد گرفتگی بیولوژیکی و یا ته نشینی و فشردگی سیلیس بر روی سطح ممبران، شستشوی ممبران نیازمند زمان بیشتری خواهد بود. اگر ذرات معلق درشت تر نیز بر روی این مواد تجمع کرده و باعث گرفتگی و بسته شدن کانالهای عبور آب از منافذ ممبران شوند، شرایط دشوارتر شده و عملاً مواد شوینده امکان دسترسی به مناطق دچار گرفتگی را نخواهند داشت. در این حالت اگر عملیات شستشوی ممبران در محل دستگاه باعث بازگرداندن میزان ممانعت عبور از نمک و دبی آب تصفیه شده به حالت پیش از گرفتگی نشود، می بایست از شستشوی خارج از محل (Offsite Cleaning) استفاده شود. از دستگاه آب شیرین کن مشکل افزایش هدایت الکتریکی آب خروجی را حل کرده و به این ترتیب نیازی به تعویض کل ممبران ها نباشد.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!